Δίστιχα

Ποντιακά δίστιχα

1. Αν έχ’ μουσκάρ’ θα γεννά Αν έχει μοσχάρι (αν είναι έγκυος) θα γεννήσει. Λέγεται για γεγονός του οποίου η επαλήθευση…

This website uses cookies.